Försäljningsvillkor

Giltiga per 2014-07-23

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, detta specificeras i produktinformationen. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av oss direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till oss lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Kontakta oss helst innan du skickar tillbaka varan, uppge ordernummer eller fakturanummer. Du står själv för frakten till oss samt risken för varan fram till dess den mottagits av oss.

Varan skall förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från oss), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.


Öppet köp

För varor där ångerrätten enligt distansavtalslagen gått ut accepterar vi retur mot full återbetalning av köpeskillingen i upp till 30 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten ej vara öppnad, använd eller förstörd. Öppet köp gäller endast konsument (privatperson), ej företagskund. För företagskunder gäller returrätt på obruten vara i 10 dagar från fakturadatum.


Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall du reklamera detta till oss inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Vid reklamation, kontakta oss och uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan. I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger vi rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det oss erhållna returnumret bör varan tillställas oss inom 14 dagar från meddelandet av returnummer.

Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av transportören godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong).

Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Vi kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka våra kostnader för returen.

Transportskada skall anmälas samma dag som du tar emot leveransen tilltransportören och till oss. Du skall under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till oss och transportören enligt ovan.


Ansvar för fel

Föreligger fel som vi an svarar för, åtar vi oss att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för oss. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Vårt ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljning svillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Vi bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller webbplats.


Teknisk support

För teknisk support, användarstöd, allmänt eller vid fel i vara, ring eller e-posta oss via vår Kontakta-oss-sida.


Personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att kontakta oss.


Internettjänster

Vi och/eller våra respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen och tillhörande grafik som publiceras på webbtjänsterna är lämplig för något ändamål. Informationen tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Vi ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på dessa.


Särskilda villkor för batterier

Batterier slits när de används. De har ett begränsat antal laddcykler och även en begränsad livslängd om de bara förvaras. De är att betrakta som en förbrukningsvara och omfattas därför inte av normala garantier.


Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på vår webbplats är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Vi förbehåller oss rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Vi friskriver oss från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.


Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server

Denna publikation tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Vi friskriver oss från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Vi förbehåller oss rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom. 

Vi och/eller våra respektive leverantörer an svarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Vi ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.

Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från oss därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.


Länkar till tredjepartswebbplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av oss och vi bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Vi tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från oss av aktuell webbplats.


Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.

En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet. Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver vi oss från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

Vi ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.